محصولات
مجوز های فروشگاه دومان

  • ضمانت بازگشت وجه

تاریخچه تجارت الکترونیک

web-design.jpg

انسان از ابتدای خلقت تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض Ù…ÛŒ‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند Ú©Ù‡ به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد Ù…ÛŒ‌شدند .
در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی Ú©Ù‡ گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم Ùˆ گندم را با سلاح تعویض Ù…ÛŒ‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت Ùˆ حمل Ùˆ نقل آن هم مشکل بود بدون Ø´Ú© اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد Ùˆ..... همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود Ú©Ù‡ حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت Ùˆ تکنولوژی دیر زمانی است Ú©Ù‡ وجود داشته Ùˆ ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد Ùˆ آن هم ساخت کشتی بود. در حدود Û²Û°Û°Û° سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند Ùˆ به سرزمینهای دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد Ùˆ تجارت با سرزمینهای دیگر آغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است Ú©Ù‡ نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده Ùˆ صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است. ترکیب تجارت Ùˆ الکترونیک از سال Û±Û¹Û·Û° آغاز شد. برای گسترش Ùˆ پذیرش تجارت الکترونيک لازم است Ú©Ù‡ پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی Ùˆ ایمنی پیام رسانی مهیا شود.
مهم‌ترین هدف در تجارت حال Ú†Ù‡ از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند Ùˆ Ú†Ù‡ از روشهای سنتی Ùˆ قدیمی -همانا دستیابی به پول Ùˆ سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها Ùˆ موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی Ú©Ù‡ در سال Û±Û¹Û¹Û´ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی Ùˆ تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری Ùˆ بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند Ú©Ù‡ تلاش جدی خود را برای استفاده هر Ú†Ù‡ بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد Ú©Ù‡ اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری Ùˆ اقتصادی بشمار Ù…ÛŒ‌رود
بانکداری Ùˆ تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی Ùˆ در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است Ùˆ تطبیق آن با سیاستهای تجاری Ùˆ اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق Ùˆ برنامه ریزی دقیق دارد.
در بررسی تاریخچه تجارت الکترونيک درمی یابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند.
تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده Ùˆ در سالهای اخیر رشد فزاینده Ùˆ غیرقابل پیش بینی داشته‌است. این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت Ù…ÛŒ‌باشد. البته تجارت الکترونيک فقط در شاخصه‌ها یا کشورهای خاصی جا افتاده Ùˆ استفاده Ù…ÛŒ‌شود. برای مثال، در سال Û±Û¹Û¹Û· صنعت جهانگردی Ùˆ توریسم مسوول Û²Û° تا Û³Û° درصد از فروشهای مجازی بوده.

ادامه
پرداخت آنلاین با شبکه شتاب
clear-bug-div